Sàn giao dịch Ngành nghề Chọn Kỳ Báo cáo Tài chính Số cổ phiếu Thỏa mãn Tiêu chí Sàng lọc:
Giá đóng cửa Thấp nhất Nghìn VND Cao nhất Nghìn VND
Khối lượng Giao dịch bình quân Thấp nhất Số CP Cao nhất Số CP
Vốn hóa (Market Cap) Thấp nhất Tỷ VND Cao nhất Tỷ VND
Beta Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
Biến động giá 1 tuần qua Thấp nhất % Cao nhất %
Biến động giá 1 tháng qua Thấp nhất % Cao nhất %
Biến động giá 3 tháng qua Thấp nhất % Cao nhất %
Biến động giá 6 tháng qua Thấp nhất % Cao nhất %
Biến động giá từ đầu năm Thấp nhất % Cao nhất %
X% của giá cao nhất 52 tuần Thấp nhất % Cao nhất %
X% của giá thấp nhất 52 tuần Thấp nhất % Cao nhất %
P/E Cơ bản Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
P/E trước Thu nhập khác Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
P/B Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
EV/Doanh thu Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
EV/EBITDA Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
EV/EBIT Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
Doanh thu Thấp nhất Tỷ VND Cao nhất Tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế Thấp nhất Tỷ VND Cao nhất Tỷ VND
Tỷ suất Lãi gộp Thấp nhất % Cao nhất %
Tỷ suất Lãi thuần Thấp nhất % Cao nhất %
EBITDA/Doanh thu Thấp nhất % Cao nhất %
Lãi HĐ/Doanh thu Thấp nhất % Cao nhất %
Tỷ suất cổ tức Thấp nhất % Cao nhất %
Tăng trưởng EPS Thấp nhất % Cao nhất %
ROCE Thấp nhất % Cao nhất %
ROA Thấp nhất % Cao nhất %
ROE Thấp nhất % Cao nhất %
Vay dài hạn/Vốn CSH Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
Vốn vay/Vốn CSH Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
Vốn CSH/Vốn điều lệ Thấp nhất Lần Cao nhất Lần
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn