So sánh các mã cổ phiếu với các chỉ số quan trọng,biểu đồ trực quan,các chỉ tiêu trên báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán quý và năm.
Tỷ VND Thủy sản Bến Tre Thủy sản Bến Tre Thủy sản Bến Tre
Nhập mã Cổ phiếu So sánh:
Tỷ VND Thủy sản Bến Tre Thủy sản Bến Tre Thủy sản Bến Tre
Tổng công nợ/Vốn CSH (lần) 0,3 0,3 0,3
Giá hiện tại (Nghìn VND) 36,3 36,3 36,3
Giá trị vốn hóa (Tỷ VND) 417,4 417,4 417,4
Sở hữu NN (%) 1,8 1,8 1,8
P/E cơ bản (lần) 15,8 15,8 15,8
P/B price to book (lần) 1,2 1,2 1,2
ROE (%) 4,9 4,9 4,9
ROA (%) 3,7 3,7 3,7
Công nợ/ Tổng tài sản (lần) 0,2 0,2 0,2
+- Giá tuần qua -0,5 -0,5 -0,5
+- Giá tháng qua -1,9 -1,9 -1,9
Tính theo TTM TTM TTM
Cập nhật lúc 12: 10 Thứ Sáu 14/01/2022 14/01/2022 TTM: Trượt 4 quý gần nhất LAG: Trượt 4 quý trước
MRY: Năm tài chính gần nhất LFY: Năm tài chính trước
PE
   
So sánh Báo cáo Lãi lỗ Quý
Tỷ VND Thủy sản Bến Tre Thủy sản Bến Tre Thủy sản Bến Tre
Q 6/2021 Q 6/2021 Q 6/2021
Doanh thu thuần 139,8 139,8 139,8
Giá vốn hàng bán -120,1 -120,1 -120,1
Lãi gộp 19,7 19,7 19,7
Thu nhập tài chính 17,1 17,1 17,1
Chi phí tài chính -1,4 -1,4 -1,4
Chi phí bán hàng -12,0 -12,0 -12,0
Chi phí quản lý DN -5,6 -5,6 -5,6
Lãi/(Lỗ từ hoạt động kinh doanh) 17,8 17,8 17,8
Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 0,0 0,0 0,0
Thu nhập/(Chi phí khác) 0,4 0,4 0,4
Lãi/(Lỗ ròng trước thuế) 18,2 18,2 18,2
Thuế TNDN - Hiện thời -0,2 -0,2 -0,2
Thuế TNDN - hõan lại 0,0 0,0 0,0
Lãi/(lỗ) ròng sau thuế  17,9 17,9 17,9
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn