Lịch sự kiện của tháng
All
IPO: Cổ phần hóa IPO
MT: Họp đại hội cổ đông
XM: Chốt DS họp HĐCĐ

XD: Chốt DS chia cổ tức
XE: Thực hiện quyền
BST: GD Cổ phiếu quỹ

NL: Mới niêm yết
DL: Ngừng niêm yết
AL: Niêm yết thêm

RE: Niêm yết lại
SP: Ngừng GD
PS: GD trở lại
Sự kiện ngày